Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts:
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Neatkarīgajā Šķīrējtiesā (Reģ.Nr. 40003761802, adrese Antonijas iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanu. Šķīrējtiesnešu skaits – viens (trīs). Šķīrējtiesas valoda – latviešu. Šķīrējtiesas procesa veids – rakstveida (mutvārdu).
 
Образец оговорки о третейском суде:
Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из этого договора, касающиеся его или его нарушения,расторжения или признания недействительным, будут окончательно разрешены в  Независиoм Третейскoм суде (Neatkarīgā Šķīrējtiesa, № 40003761802, адрес Латвийская Республика г. Рига, улица Антонияс 7, LV-1010) в соответствии с регламентом упомянутого третейского суда и законодательством Латвийской Республики. Количество судей третейского суда – один (три). Язык третейского суда – латышский. Виды процесса третейского суда - письменный процесс (устный прцесс).
 
Sample of text of the Arbitration Clause:
All disputes, differences or claims arising out of or in connection with the present agreement, which concerns it or an infringement of it, termination or invalidity, shall be finally settled at the Independent Arbitration Court (Neatkarīgā Šķīrējtiesa, № 40003761802, address Antonijas str. 7, Riga, LV-1010) in accordance with its Arbitration Rules and laws existing in the Republic of Latvia. The number of arbitrators is – one (three). The language of arbitration is latvian. Form of arbitration process – written (verbal).
dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802