Šķīrējtiesas maksa un šķīrējtiesnešu honorārs iemaksājams Neatkarīgās šķīŗējtiesas dibinātājam:


Biedrība "DIRECT IMPACT"
Reģistrācijas Nr. 50008235841
Uzvaras iela 8a, Jelgava, LV-3008
Konts: LV51HABA0551040039438

 

Apstiprināts ar "Neatkarīgās šķīrēktiesas"

dibinātāja 2010.gada 16.septembra lēmumu

Tiesvedības maksa

PRASĪBAS SUMMA**

TIESVEDĪBAS MAKSA

VIENA ŠĶĪRĒJTIESNEŠA HONORĀRS

Ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no

1 šķīrējtiesneša

3 vai vairāk šķīrējtiesnešiem

 Līdz 1422.87 EUR
 

 10% no summas, bet ne mazāk kā 71.14 EUR

92.49 EUR

71.14 EUR

 No 1422.87 EUR
līdz 7114.36 EUR
 

 142.29 EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 1152 EUR

142.29 EUR

99.60 EUR

 No 7114.36 EUR
līdz 28457.44 EUR
 

 256.12 EUR + 1% no summas, kas pārsniedz 7114.36 EUR

213.43 EUR

142.29 EUR

 No 28457.44 EUR
līdz 142287.10 EUR
 

 469.55 EUR + 0,8% no summas, kas pārsniedz 28457.44 EUR

498.00 EUR

284.57 EUR

 No 142287.10 EUR
līdz 711435.90 EUR
 

 1380.90 EUR + 0,3% no summas, kas pārsniedz 142287.10 EUR

853.72 EUR

498.01 EUR

 No 711435.90 EUR
līdz 1422871.81 EUR
 

 3087.63 EUR + 0,2% no summas, kas pārsniedz 711435.90 EUR

1280.58 EUR

711.44 EUR

 Virs 1422871.81 EUR

 4510.50 EUR + 0,1% no summas, kas pārsniedz 1422871 EUR  

2134.31 EUR

1067.15 EUR

 PRASĪBĀS, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē

 213.43 EUR

213.43 EUR

142.29 EUR

** Prasības summa ir:
1) prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,
2) prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība,
3) prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,
4) prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,
5) prasības par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,
6) prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

  • Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 71.14 EUR apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 21.34 EUR stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.
  • Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
  • Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
  • Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Tiesvedības maksa samaksājama līdz tiesas sēdei saskaņā ar Neatkarīgās šķīrējtiesas administratora rēķinu.


Rss
dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802