Neatkarīgā šķīrējtiesa dibināta 2001.gadā un ir privāttiesiskā kārtībā izveidota institūcija, kas uz pušu vienošanās pamata izskata tai nodotos strīdus. Šķīrējtiesa kā nevalstisks, sabiedrisks veidojums ir alternatīva valsts izveidotajām tiesām un šķīrējtiesas nav valsts tiesu sistēmas sastāvdaļa.

Strīdu izšķiršana Neatkarīgajā šķīrējtiesā notiek saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kas attiecas uz šķīrējtiesu darbību, Neatkarīgās šķīrējtiesas reglamentu un pušu vienošanos.

dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802